Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


 

1. Základní ustanovení
 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb především cestovního ruchu mezi společností Allegro Vouchers, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

1.2 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.3 Prodávající 
Allegro Vouchers, s.r.o. , IČ: 24655236, DIČ: CZ24655236, se sídlem Krchlebská 1891/8, 140 00 Praha 4, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Prace v oddílu C, vložka 163740, zabývající se cestovním ruchem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v záložce “Kontakty”.

1.4 Kupující
Kupující spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami.
Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů svou registrací na www.animod.cz předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Kupující, který není spotřebitel – podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami, při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

2. Účel a obsah úpravy smluvního vztahu
 

2.1 Prodávající se zabývá prodejem pobytových poukazů hotelů výlučně na základe těchto Všeobecných obchodních podmínek, pokud není výslovně a písemně dohodnuto jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří rámcovou kupní smlouvu o prodeji hotelového pobytového poukazu (hotelových pobytových poukazů).

2.2 Účastí kupujícího (dále jen zákazník) uzavřením smlouvy o koupi zboží v internetovém obchodě Prodávajícího www.animod.cz, se tyto Všeobecné obchodní podmínky považují ze strany zákazníka za plně akceptované.

 

3. Statut Prodávajícího
 

3.1 Smluvní povinnosti Prodávajícího se považují ve vztahu k zákazníkovi za splněny okamžikem odeslání potvrzující informační e-mailové zprávy zákazníkovi a zároveň zasláním objednaného pobytového poukazu zákazníkovi e-mailem anebo předáním poukazu doručovateli s poštovní licencí. Poskytování samotných hotelových ubytovacích služeb není součástí plnění smluvních povinností Prodávajícího. Vzhledem k tomu je za poskytnutí samotných ubytovacích služeb odpovědný výlučně příslušný poskytovatel těchto služeb.

 

4. Uzavření smlouvy
 

4.1 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy Prodávající zákazníkovi výslovně a písemně potvrdí přijetí objednávky.

4.2 Ve vztahu k rozsahu a kvalitě služby, jež konkrétní hotel poskytuje na základě konkrétního pobytového poukazu, platí smluvní podmínky příslušného poskytovatele těchto služeb, pokud není výslovně a písemně dohodnuto jinak, především v případě, že byly Prodávajícím nabízeny a mezi stranami dohodnuty konkrétní kritéria poskytované služby.

4.3 Uzavřením kupní smlouvy a zasláním zakoupeného poukazu zplnomocňuje zákazník Prodávajícího postoupit příslušnému poskytovateli služeb (hotelu) informaci o realizaci prodeje konkrétního poukazu za účelem evidence konkrétního poukazu ze strany poskytovatele služeb (hotelu).

 

5. Potvrzení
 

5.1 Informační e-mailová zpráva zaslaná zákazníkovi se považuje za součást kupní smlouvy. Pokud informační e-mailová zpráva nepotvrzuje objednávku zákazníka stejným způsobem, jakým zákazník svoji objednávku uskutečnil, musí být odchylky Prodávajícímu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu. Pokud tak zákazník neučiní ani do dvou dnů po obdržení informační e-mailové zprávy a pokud se bude zároveň jednat pouze nepodstatné (nepatrné) odchylky, považuje se tímto smlouva za uzavřenou.

 

6. Rezervace
 

6.1 Nárok na konkrétní termín rezervace neexistuje, ledaže je v podmínkách konkrétní nabídky výslovně uvedeno jinak. Pokud byl rezervován konkrétní přesný termín rezervace (např. Štědrý den, 1. Svátek Vánočný, apod.), není možné objednávku stornovat – tím však nejsou dotčeny případná práva na odstoupení od smlouvy.

6.2 Poukazy jsou platné po dobu uvedenou v konkrétní nabídce. Prodávající prohlašuje, že konkrétní hotel je vždy vůči Prodávajícímu zavázán poskytnout na základě konkrétního pobytového poukazu služby vyznačené na konkrétním pobytovém poukaze.

6.3 Poukazy zakoupené v rámci on-line nabídky pro konkrétní termín rezervace pozbývají platnosti uplynutím konkrétního termínu rezervace.

6.4 Hodnota neuplatněných poukazů se nevrací.

6.5 Poukazy jsou dále volně převoditelné.

6.6. Výměnu poukazu za jiný poukaz stejného poskytovatele služeb je potřebné domluvit přímo s tímto poskytovatelem služeb (hotelem). Nárok na výměnu neexistuje.

6.7 Prodávající nemá vliv na řádné poskytnutí služeb specifikovaných v konkrétním poukaze samotným poskytovatelem služeb (hotelem) a za toto neodpovídá.

6.8 Po uzavření smlouvy je Prodávající odpovědný za provedení následujících činností: – předání zaplaceného poukazu (poukazů) zákazníkovi zasláním e-mailem anebo prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí; – přijetí požadavků na klientské změny a jejich předání poskytovateli služeb (hotelu);

 

7. Cena poukazu
 

7.1 Cena poukazu je cena, za kterou je poukaz prodáván.

7.2 Cenou poukazu se rozumí cena včetně případné daně z přidané hodnoty (daněno zvláštním režimem).

 

8. Platební styk
 

8.1 Předání či zaslání poukazů na služby se provede jen na základě platby předem.

8.2 Všechny platby od zákazníků se provádějí výlučně na označený bankovní účet Prodávajícího.

8.3 Platba může byť provedena i kreditní nebo debetní platební kartou. Pokud je jako platební prostředek zvolená kreditní karta, zákazník tímto Prodávajícího výslovně zplnomocňuje k provedení platby ve prospěch Prodávajícího prostřednictvím čísla kreditní karty.

 

9. Dodací podmínky

Prodávající zašle kupujícímu poukaz po jeho zaplacení (do jednoho pracovního dne po obdržení platby), a to prostřednictvím kupujícím vybraného způsobu dopravy. Kupující si může vybrat mezi bezplatným zasláním emailem nebo doručením poštovní zásilkou za poplatek 39,- Kč.

 

10. Internetové propojení
 

Prodávající není odpovědný za obsah internetových propojení. Prodávající není povinen zkoumat obsah internetových propojení ohledně jejich správnosti, úplnosti, srozumitelnosti a souladu s právními předpisy.

 

11. Odpovědnost
 

11.1 Prodávající odpovídá za nesprávnost jím poskytnutých údajů, pokud jde o úmyslné jednání a/anebo jednání z hrubé nedbalosti ze strany Prodávajícího. Jinak je odpovědnost Prodávajícího omezená na výši prodejní ceny.

11.2 Nároky ze služeb specifikovaných v konkrétním poukaze samotným poskytovatelem služeb (hotelem), které nebyly poskytnuty řádně, se vypořádají výlučně ve vztahu poskytovatel služeb (hotel) – zákazník.

 

12. Náklady
 

12.1 Všechny náklady, zejména náklady na balení a zaslání poukazu(ů) (balné a poštovné) nese zákazník. Balné a poštovné se účtuje dle aktuálního ceníku Prodávajícího.

 

13. Přechod nebezpečí

13.1 Nebezpečí náhodné ztráty anebo náhodného poškození přechází na zákazníka doručením poukazu.

 

14. Nedostatky adresy
 

14.1 Zákazník je odpovědný za správné a úplné oznámení doručovací adresy (poštovní, resp. e-mailové adresy), na kterou mu má být poukaz zaslán. Prodávající si splní své povinnosti zasláním na zákazníkem sdělenou adresu. Dodatečné náklady vyplývající z toho, že zákazník uvedl neúplnou, nesprávnou anebo zavádějící adresu, nese zákazník.

 

15. Ochrana osobních údajů
 

15.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Allegro Vocuhers, s.r.o., se sídlem Krchlebská 8, Praha 4, 140 00, identifikační číslo: 24655236, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163740 (dále jen „správce“). Příjemci Vašich osobních údajů budou Allegro Vocuhers, s.r.o., EVici webdesign s.r.o. ECOMAIL.CZ, s.r.o.

15.2  Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Krchlebská 8, Praha 4, 140 00, adresa elektronické pošty info@animod.cz, telefon 223 000 536.

15.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

15.4 Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

15.5 Účelem zpracování je plnění smlouvy.

15.6. Ke zpřístupnění osobních údajů dalším třetím osobám nedochází, s výjimkou osob zúčastněných na uskutečnění smlouvy, jak je to uvedeno v příslušné nabídce.

15.7 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

15.8 Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let.

15.9. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

15.20 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

15.21 K řádnému plnění smlouvy je nezbytné poskytnutí osobních údajů. V případě, že nebudou osobní údaje poskytnuty, nedojde k uzavření smlouvy.

15. 22 V rámci plnění smlouvy, pokud nebyl udělen souhlas ke zpracovávání osobních údajů za marketingovým účelem, nebude prodávající provádět automatizované rozhodování včetně profilování dle článku 22 odst. 1. a 4. nařízení.

 15.22 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

 

16. Úkony k realizaci služeb
 

16.1 Zákazník obdrží samostatnou e-mailovu zprávu potvrzující uzavření kupní smlouvy a dle vlastního výběru v rámci nabídky na www.animod.cz obdrží také zakoupený poukaz poštou anebo e-mailem.

16.2 V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.

16.3 Každý poukaz má své nezaměnitelné číslo. Zákazník je srozuměn s tím, že po obdržení poukazu musí sám kontaktovat příslušného poskytovatele ubytovacích služeb (hotel) a telefonicky či e-mailem si sjednat termín čerpání služby, tedy objednat si pobyt.

 

17. Vrácení poukazů bez udání důvodu
 

17.1 Zákazník může dle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku zakoupený poukaz vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od jeho převzetí. V takovém případě bude zákazníkovi vrácena částka, kterou za zboží zaplatil, do 14 dnů od vrácení nepoškozeného zboží. Částka za poštovné a balné se však nevrací!

17.2 Poukazy lze vrátit za následujících podmínek: – poukaz bude nepoužitý (příslušný poskytovatel služby dle konkrétního poukazu potvrdí, že žádná ze služeb dle vráceného poukazu nabyla čerpána ani nebyla provedena rezervace termínu jejího čerpání) a nepoškozený, – poukaz bude zaslán zpět spolu s vyplněným storno formulářem a s veškerými případnými dalšími dokumenty (doklady o koupi atd.)

17.3 Zaplacená kupní cena bude zaslána zpět bankovním převodem na účet, jehož číslo zákazník sdělí Prodávajícímu písemně (e-mailem).

17.4 Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou Prodávajícím přijaty.

 

18. Zákaz započtení
 

18.1 Zákazník není oprávněn provést započtení svých pohledávek proti pohledávkám Prodávajícího, ledaže se jedná o pravomocně uznané pohledávky anebo o pohledávky, vůči kterým nemá Prodávající žádné námitky.

 

19. Příslušnost
 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Allegro Vouchers, s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Allegro Vouchers, s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na ANIMOD pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24.5.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovny Allegro Vouchers, s.r.o. nebo elektronicky na www.animod.cz.

 

20. Závěrečná ustanovení
 

20.1 Zákazník není oprávněn postoupit pohledávky vůči Prodávajícímu ve prospěch třetí osoby.

20.2 Pokud se některé ustanovení smlouvy a/anebo těchto Všeobecných obchodných podmínek stanou neplatnými, platnost ostatních ustanovení smlouvy anebo Všeobecných obchodných podmínek tím není dotčena.

20.3 Namísto neplatných ustanovení se použije takové ustanovení, které bude právně přípustným způsobem co nejvíce odpovídat hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

20.4 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

20.5 Tyto Podmínky užití jsou platné a účinné od dne 4.10.2021.